POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Předmětem činnosti stavební společnosti STEP, spol. s r.o. je provádění staveb, jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování včetně developerských projektů v oboru pozemního stavitelství.

Vedení společnosti si plně uvědomuje svůj díl odpovědnosti vůči zákazníkům, životnímu prostředí a značce STEP, spol. s r.o. Proto se zavazuje k plnění této politiky integrovaného systému řízení.

  1. Prvořadým cílem společnosti a jejich zaměstnanců je vždy spokojený zákazník. Spokojenosti zákazníka se snažíme dosáhnout provedením staveb nebo služeb, které splňují nebo překračují jeho očekávání a jsou provedeny v dohodnuté kvalitě a termínu. Usilujeme o posílení důvěry zákazníka v naše dodávky, která je předpokladem pro vytváření dobrého obchodního jména.
  2. Zaměstnanci společnosti při veškeré činnosti usilují o snížení negativních dopadů na životní prostředí, minimalizaci rizik v kvalitě a bezpečnosti práce a ochraně zdraví, včetně úsilí v prevenci vedoucím k neustálému zlepšování těchto odvětví. Jsou k tomu vedeni odborným vzděláváním, zvyšováním jejich motivace a průběžným informováním o všech významných dopadech činnosti společnosti na dané oblasti.
  3. Pro dosažení dlouhodobé prosperity neustále sledujeme vývoj stavebních materiálů a technologií a tím i měnící se požadavky na výstupy. Nové poznatky průběžně aplikujeme ve všech činnostech organizace. Udržujeme svůj technický potenciál na nejvyšší možné úrovni při dodržení ekonomické návratnosti vynaložených prostředků.
  4. Vysoce kvalifikované služby a činnosti zajišťuje pouze stabilizovaný kolektiv dobře vybraných a odborně vzdělaných pracovníků. Z toho důvodu se společnost snaží zvyšovat kvalifikaci svých zaměstnanců jejich účastí na školeních. Dobrou vzájemnou komunikací chceme prohlubovat vztah a sounáležitost k firmě.
  5. Všichni zaměstnanci se budou podílet na zajišťování nebezpečí, posuzování a řízení rizik ve společnosti.
  6. Vedení společnosti plně přijímá závazek  k zajištění bezpečných a zdravých pracovních podmínek, k prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví, k projednání otázek BOZP s pracovníky a jejich zástupci a jejich k spoluúčasti.
  7. Vedení společnosti se zavazuje k soustavnému snižování enviromentálních aspektů a k odstraňování nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP.
  8. Vedení společnosti se zavazuje k dodržování všech požadavků právních předpisů a jiných požadavků, které se na ni vztahují.
 
Za plnění politiky integrovaného systému řízení jsou v rámci svých kompetencí zodpovědní všichni zaměstnanci společnosti STEP, spol. s r.o.