Politika Integrovaného Systému Řízení

Předmětem činnosti stavební společnost STEP, spol. s r.o. je provádění staveb, jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování včetně developerských projektů v oboru pozemního stavitelství.

Vedení společnosti si plně uvědomuje svůj díl odpovědnosti vůči zákazníkům, životnímu prostředí a značce STEP, spol. s r.o. Proto se zavazuje k plnění této politiky integrovaného systému řízení.

  1. Prvořadým cílem společnosti a jejích zaměstnanců je vždy spokojený zákazník. Spokojenosti zákazníka se snažíme dosáhnout provedením staveb nebo služeb, které splňují nebo překračují jeho očekávání a jsou provedeny v dohodnuté kvalitě a termínu. Usilujeme o posílení důvěry zákazníka v naše dodávky, která je předpokladem pro vytváření dobrého obchodního jména.
  2. Společnost na všech úrovních řízení dbá na dodržování obecně závazných právních předpisů, zákonem a jinými předpisy stanovených povinností, jakož i povinností přímo se vztahujících k vlastnímu předmětu podnikání. Kromě obecně závazných právních předpisů jsou zásadními právními a technickými dokumenty zejména ty, které se vztahují ke kvalitě produktů, k ochraně životního prostředí, požární ochraně a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
  3. Zaměstnanci společnosti při veškeré činnosti usilují o snížení negativních dopadů na životní prostředí, minimalizaci rizik v kvalitě a bezpečnosti práce a ochraně zdraví, včetně úsilí v prevenci vedoucímu k neustálému zlepšování těchto odvětví. Jsou k tomu vedeni odborným vzděláváním, zvyšováním jejich motivace a průběžným informováním o všech významných dopadech činnosti společnosti na dané oblasti.
  4. Pro dosažení dlouhodobé prosperity neustále sledujeme vývoj stavebních materiálů a technologií a tím i měnící se požadavky na výstupy. Nové poznatky průběžně aplikujeme ve všech činnostech organizace. Udržujeme svůj technický potenciál na nejvyšší možné úrovni při dodržení ekonomické návratnosti vynaložených prostředků.
  5. Vysoce kvalifikované služby a činnosti zajišťuje pouze stabilizovaný kolektiv dobře vybraných a odborně vzdělaných pracovníků. Z toho důvodu se společnost snaží zvyšovat kvalifikaci svých zaměstnanců jejich účastí na školeních. Dobrou vzájemnou komunikací chceme prohlubovat vztah a sounáležitost k firmě.
  6. Všichni zaměstnanci se budou podílet na zajišťování nebezpečí, posuzování a řízení rizik ve společnosti. Společnost se zavazuje, že svým neustálým zlepšováním systému BOZP bude snižovat riziko nemocí, havárií a nehod na pracovištích. Důsledným dodržováním bezpečnostních předpisů budou zaměstnanci minimalizovat vznik pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Za naplnění politiky integrovaného systému řízení jsou v rámci svých kompetencí zodpovědní všichni zaměstnanci společnosti STEP, spol. s r.o.